Software Asset Management

De software die binnen een organisatie aanwezig is, moet steeds meer als een waardevol bezit worden gezien. De software wordt namelijk gebruikt voor de ondersteuning en uitvoering van allerlei handelingen, en daarnaast zijn de kosten die met het gebruik van software gepaard gaan zijn vaak aanzienlijk. Een van de manieren om met de software als een ‘asset' om te gaan, is het voeren van een risico- en kostenbeperkend beleid.
 
Lees hier de volledige tekst van dit artikel.


Europees aanbesteden van ICT

De afgelopen jaren is de Europese aanbestedingsprocedure voor overheidsorganisaties en aan de overheid gelieerde instellingen een van de belangrijkste procedures geworden om opdrachten in de markt te zetten. De oorzaak hiervan is het dat het doorlopen van deze procedure in veel gevallen verplicht is gesteld.
 
Lees de volledige tekst van dit artkikel.


Het gebruik van algemene voorwaarden bij de handel in software

In dit artikel wordt de betekenis die het gebruik van algemene voorwaarden kan hebben voor de partijen die betrokken zijn bij de handel in software, besproken. Begonnen wordt met een korte introductie op de functie en toepasbaarheid van algemene voorwaarden. Vervolgens wordt aan de hand van een vergelijk vergelijking van een tweetal sets algemene voorwaarden bestudeerd welke betekenis het gebruik ervan kan hebben voor de softwareleverancier en zijn afnemer. In de slotparagraaf van het artikel wordt ingegaan op de rol die de IT-notaris kan hebben bij de omgang met algemene voorwaarden.
 
Lees hier het volledige artikel.
 


Open Source software

In dit artikel worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het gebruik van Open Source software besproken. Open Source software is software waarvan de broncode door de maker ervan vrij ter beschikking wordt gesteld. De broncode is software in de vorm van een voor een mensen te begrijpen programmeertaal en de daarbij horende documentatie.
 
Lees hier de volledige tekst van dit artikel.

Software as a Service en Application Service Providing

In dit artikel worden de belangrijkste juridische aspecten van Software as a Service en Application Service Providing besproken. Met deze termen worden twee enigszins vergelijkbare constructies van het leveren van software aangeduid.
In dit artikel wordt allereerst uiteengezet wat de kenmerken van de constructies zijn, waarbij tevens wordt ingegaan op hun onderlinge verschillen.
 
Lees de volledige tekst van dit artikel.


Computerprogrammatuur overeenkomsten

In dit artikel worden computerprogrammatuurovereenkomsten besproken. De aanschaf van computerprogramma's verschilt van de aanschaf van bijvoorbeeld hardware, randapparatuur of andere “gewone” zaken. Dit komt omdat bij de koop, lease of huur van computerprogramma's niet alleen een exemplaar van een programma op een drager (bijvoorbeeld een CD-ROM) ter beschikking wordt gesteld, maar aan de verkrijger ook het gebruik van het programma toekomt. Aan dit gebruik is meestal een aantal voorwaarden verbonden in de overeenkomst.
 
Lees de volledige tekst van dit artikel.


Internationaal leveren en afnemen van software

Tegenwoordig is het geen zeldzaamheid dat de software die een organisatie afneemt wordt geleverd door een softwareontwikkelaar die in gevestigd in een ander land dan hij. Het besturingssysteem Windows, dat wordt ontwikkeld en verhandeld door het Amerikaanse bedrijf Microsoft, wordt bijvoorbeeld wereldwijd gebruikt. In dit artikel wordt bekeken met welke zaken rekening moet worden gehouden bij het internationaal afsluiten van softwareovereenkomsten.
 
Lees de volledige tekst van dit artikel.