Uitleg broncodebegrip

Op 23 april jongstleden heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag een opmerkelijke uitspraak gedaan omtrent het de afgifte van het broncodemateriaal van software. Het betreft in deze zaak een executiegeschil dat in navolging van een eerder door dezelfde rechter getroffen voorlopige voorziening is ontstaan.

Lees hier het uitgebreide artikel over het broncodebegrip


Reikwijdte auteursrechtelijke bescherming software

Recentelijk zijn er in de rechtspraktijk enkele stappen genomen waarmee meer duidelijkheid omtrent de omvang van de bescherming van software is verkregen. Deze bescherming is gebaseerd op het auteursrecht dat maker van software krijgt. Hiermee heeft hij het exclusieve recht om de software te verhandelen en verder te ontwikkelen.

Lees hier het uitgebreide artikel over de reikwijdte van auteursrechtelijke bescherming op software.


Raad: kopersbescherming bij aanschaf standaardsoftware

In de juridische literatuur wordt in het algemeen aangenomen dat software niet is aan te merken als een zaak. Het zaaksbegrip wordt in artikel 3:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als een voor menselijk handelen vatbaar stoffelijk object gedefinieerd. Men kan dan ook nooit de houder zijn van een recht op de volledige (juridische) eigendom van de software, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij een huis of een motorfiets. Het is echter wel mogelijk dat men de houder is van deintellectueleeigendomsrechten die op software rusten.

Lees hier het uitgebreide artikel over de kopersbescherming bij aanschaf van standaardsoftware.

Nebula Arrest

Door de sterke wetenschappelijke basis van het notariaat is het goed mogelijk de ontwikkelingen op het grensvlak van IT en Recht te volgen en - nog belangrijker - daaraan de juiste conclusies te verbinden. Een belangrijk uitgangspunt is het door de Hoge Raadgewezen Nebula-arrest. Dit arrest betreft een huurkwestie, maar heeft echter ook gevolgen voor de softwarewereld.

Het Nebula-arrest stelt een curator in staat alle overeenkomsten van een failliet bedrijf te beŽindigen. Dus ook de licentieovereenkomst met een failliet softwarebedrijf. De IT-notarissen hebben daarom nu de Licentiegarantie geÔntroduceerd. Dat is nodig omdat anders de onzinnige situatie kan ontstaan, dat een licentienemer wel over de broncode kan beschikken, maar de daarbij horende objectcode (zijn programma dus) niet meer mag gebruiken.

Lees hier een uitvoerige beschouwing over het Nebula-arrest, gepubliceerd in Maandblad voor Vermogensrecht maart 2007, nr. 3.