Kennisbank

De kennisbank is een verzameling artikelen waarin een groot aantal onderwerpen op het snijvlakgebied van recht en informatietechnologie worden besproken. Het gaat daarbij voornamelijk om onderwerpen waarmee de IT-notaris bij het uitoefenen van zijn praktijk te maken krijgt. De artikelen hebben daarom vooral een juridische insteek.
Dit betekent bijvoorbeeld dat in de documenten met name bekeken wordt hoe de verhouding tussen recht en informatietechnologie ligt. Hierbij blijkt dat wet- en regelgeving en de rechtspraak niet altijd voorzien in een antwoord op de juridische vraagstukken die het gevolg zijn van de elkaar in vlot tempo opeenvolgende ontwikkelingen in de ICT-wereld.
De notaris heeft vanwege dit gegeven een belangrijke functie op het snijvlakgebied van ICT en recht. Met zijn betrokkenheid kunnen de leemten van het recht worden gevuld en de onwenselijke situaties die het recht creëert worden opgelost. In veel van de artikelen wordt daarom naast de vraagstukken tevens bestudeerd hoe in samenwerking met de IT-notaris een wenselijke rechtspositie kan worden gecreëerd in de informatiemaatschappij.

De artikelen zijn onderverdeeld in vier categorieën, namelijk ‘Intellectueel Eigendom', ‘Software', ‘Elektronisch bewijs' en ‘Elektronisch verwerken en bewaren van gegevens'. De kennisbank is continu onder constructie. Van tijd tot tijd wordt dus nieuw materiaal geplaatst. Ook wordt de inhoud van de artikelen zoveel mogelijk toegespitst op de actuele stand van regelgeving en techniek.


Software

De categorie software wordt een aantal onderdelen van het softwarerecht besproken. In het artikel ‘Computerprogrammatuurovereenkomsten' worden allereerst de belangrijkste vormen van licentieovereenkomsten besproken. Daarbij wordt met name bekeken wat de voornaamste thema's zijn waarover in die overeenkomsten iets moet worden bepaald. In het artikel ‘Software as a Service en Application Service Providing' wordt dat eveneens gedaan voor SaaS- en ASP-overeenkomsten. Daarbij wordt ook ingegaan op de belangrijkste risico's die aan het gebruik van SaaS en ASP verbonden zijn.

Steeds meer softwarecontracten worden afgesloten met ICT-dienstverleners die op internationaal niveau werkzaam zijn. In het artikel ‘Internationaal leveren en afnemen van software' worden de juridische vraagstukken welke rond deze ontwikkeling een rol spelen, besproken. De betekenis van het Internationaal Privaatrecht krijgt daarbij hoofdzakelijk de aandacht. Voorts wordt onderzocht hoe de mogelijkheden tot het gebruik van internationale software door de nationale regelgeving van het vestigingsland van de bij de softwareovereenkomst aangesloten partijen beperkt kunnen worden.

In het artikel ‘Europees aanbesteden van ICT' wordt ten slotte gekeken naar de invloed die het Europese aanbestedingsrecht in de ICT-sector heeft. Na een algemene behandeling van de basis en de beginselen van de Europese aanbestedingsprocedure worden in dit artikel specifiek de voornaamste aspecten van het aanbesteden van ICT behandeld.


Elektronisch bewijs

In dit onderdeel van de kennisbank zijn de artikelen opgenomen waarin de vraagstukken die spelen rond het bewijs dat tot stand komt met informatietechnologie (elektronisch bewijs) worden bestudeerd.

In het artikel ‘Bewijzen met elektronische gegevens' wordt begonnen met een bespreking van het toenemende belang dat elektronische gegevens hebben bij het onderbouwen van stellingen. Vervolgens wordt aan de hand van de basis van het Nederlandse bewijsrecht besproken in hoeverre elektronische gegevens in een juridische procedure als bewijs kunnen worden gebruikt en wat de belangrijkste problematiek hierbij is.

In het artikel ‘Het produceren en behouden van elektronisch bewijs' wordt hierop voortgeborduurd. Bekeken wordt welke technische en juridische maatregelen moeten worden genomen om de geschiktheid van elektronische gegevens voor het gebruik ervan als bewijs te doen toenemen. Een van die maatregelen, namelijk de Elektronische handtekening, wordt in een afzonderlijk artikel op diepgaandere wijze besproken. De basis van de bespreking is de regeling die de wetgever voor het gebruik van de elektronische handtekening heeft opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Bekeken wordt met name onder welke technische voorwaarden de bewijskracht van een elektronisch ondertekend document zo sterk mogelijk is.


Nieuwe risico's bij softwaregebruik

(Bron: De Accountant oktober 2011) Elk product dat wordt gebruikt brengt zijn eigen risico's met zich. Een huis kan afbranden en met een auto kun je botsen. Software kent zijn eigen toenemende risico's.

De risico's van software nemen onder invloed van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen nog steeds toe. En dit wordt verergerd door een gebrek aan kennis over het ‘product' software en het auteursrecht dat daar op rust.

Lees de volledige tekst van dit artikel


 

 

Intellectueel eigendom

In deze categorie worden de onderwerpen besproken die gerelateerd zijn aan het intellectueel eigendomsrecht.

Het artikel ‘Bescherming van Intellectueel Eigendom' geeft een algemene introductie op de wettelijke methoden waarmee de bescherming van intellectuele eigendom wordt gewaarborgd. In dat kader wordt beknopt bekeken welke zaken voor bescherming in aanmerking kunnen komen en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan. Daarnaast wordt kort ingegaan op de omvang en de duur van de bescherming.

De andere artikelen binnen deze categorie gaan in op de onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht waar de IT-notaris in zijn praktijk mee te maken kan krijgen. Dat betreft onder andere de vragen rond de bescherming van software. In de artikelen ‘Auteursrecht op software' en ‘Softwareoctrooien' wordt besproken welke status software heeft in het intellectuele eigendomsrecht en hoe de bescherming van software gestalte heeft gekregen. Hierop sluit de bespreking van het recht rond de bescherming van databanken goed aan. Databanken komen immers veelal tot stand bij het gebruik van software. Hoe de zaken zijn geregeld het recht rond de vaak unieke en waardevolle gegevensverzamelingen is neergelegd in het artikel ‘Databankenrecht'.

Het artikel met de titel ‘De auteursrechthebbende' bevat een analyse van de wijze waarop het auteursrecht door een persoon of een organisatie wordt verkregen. In het artikel ‘Domeinnamen' ten slotte wordt besproken hoe domeinnamen kunnen worden aangevraagd, welke rechtspositie de houder ervan heeft en hoe domeinnaamgeschillen opgelost worden.


Elektronisch verwerken en bewaren van gegevens

In deze categorie artikelen worden de belangrijkste vraagstukken rond het elektronisch verwerken en bewaren van gegevens besproken. Deze vraagstukken worden in het artikel ‘Elektronisch verwerken van gegevens' verkennend bestudeerd. Er wordt in het artikel allereerst ingegaan op de toenemende digitalisering van gegevens en de verwerking ervan. Vervolgens wordt bekeken wat de risico's van die ontwikkeling zijn. Ten slotte geeft het artikel een aantal algemene aanwijzingen bij het bestrijden van deze risico's.

In dit onderdeel van de kennisbank wordt ook de belangrijkste regelgeving rond het elektronisch verwerken en bewaren van gegevens besproken. In het artikel ‘Wet bescherming persoonsgegevens' worden de belangrijkste voorschriften uit de gelijknamige wet in vogelvlucht behandeld. Daarnaast wordt in het artikel ‘Wettelijke bewaar- en adminstratieplichten' aan de hand van voornamelijk de fiscale bewaarplicht een licht geworpen op de problematiek die de automatisering van de administratie doet ontstaan. Vervolgens wordt bekeken hoe die automatisering moet worden ingericht om voor die problematiek een oplossing te vinden.

In het artikel ‘Beveiligen van ICT en aansprakelijkheid' wordt ten slotte ingegaan op de vraag welke (wettelijke) verplichtingen een organisatie heeft tot het elektronisch verwerken van gegevens in een veilige omgeving. Tevens wordt onderzocht welke met welke aansprakelijkheden een organisatie kan worden geconfronteerd wanneer zij niet aan die verplichtingen voldoet.