IE-bescherming bij de IT-notaris

Door de informatietechnologie is de wereld om ons heen in relatief korte tijd enorm veranderd. Het gebruik van software is overal en wordt in vrijwel elk bedrijf(proces) toegepast. De sterk groeiende rol die automatisering speelt heeft ingrijpende consequenties. Organisaties zouden zich bewust moeten zijn van de cruciale rol die software speelt bij hun bedrijfsvoering. Zonder software kunnen essentiŰle processen niet meer worden uitgevoerd en kan niet meer worden voldaan aan regelgeving. Voor het onderhoud en de doorontwikkeling van software is een licentienemer afhankelijk van zijn leverancier. Het is belangrijk dat continu´teit en rechtszekerheid op het gebied van software veiliggesteld dienen te worden om zodoende problemen te voorkomen en strafmaatregelen te vermijden. Stichting IT-notaris, het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland, kan daarbij helpen. De IT-notaris beschikt over actuele IT en IE materiekennis en is onderdeel van een relevant netwerk van IT en juridische specialisten.

Bij de aandacht voor het aspect continu´teit speelt de rechtspositie van de softwaregebruiker (licentienemer) een cruciale rol. Continu´teit van de informatiesystemen is de basis voor de informatiebeveiliging. Het stelt de softwaregebruiker in staat blijvend te voldoen aan de vele wettelijke verplichtingen die rusten op informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevensverzamelingen. Er moeten derhalve maatregelen getroffen worden tegen allerhande risicofactoren zoals het stopzetten van het onderhoud op de software door de licentiegever of een faillissement van de licentiegever. Essentieel daarbij, zowel voor de licentiegever als de licentienemer, is te weten wie de eigenaar is van de betreffende software. Het is zaak alles omtrent intellectuele eigendomsrechten op software goed vast te leggen. De IT-notaris kan daarbij helpen.

Bij een auteursrechtelijk depot bij de IT-notaris wordt altijd uitgebreid titelonderzoek uitgevoerd. Gecontroleerd wordt wie de broncode daadwerkelijk heeft geschreven en wat er in de onderliggende overeenkomsten over de eigendomsverhoudingen is vastgelegd. Die zekerheid m.b.t. eigendomsrechten en de beschikkingsbevoegdheid van een bepaalde partij zijn ook van belang in het geval een software-ontwikkelaar of softwarebedrijf zekerheid dient te bieden bij het aanvragen van een lening. Die zekerheid kan geboden worden door de software en het daarop rustende auteursrecht in onderpand te geven. Het is daarbij logisch dat de investeerder/pandnemer de garantie wil hebben dat de software waarover hij na executie mag beschikken daadwerkelijk van waarde is. De IT-notaris kan die zekerheid verschaffen. Voor de geldigheid van de verpanding van een auteursrecht op software is het weliswaar voldoende dat een gegevensdrager met daarop de betreffende software wordt overhandigd aan de pandhouder. Het softwarebedrijf zal deze gegevens echter niet graag overdragen omdat het daarmee de controle over zijn broncode verliest. Door de broncode bij de IT-notaris in bewaring te geven zal de broncode slechts bij executie het pandrecht (executie) aan de crediteur worden overgedragen. Deze methode biedt zodoende optimale zekerheid voor alle partijen.

De nieuwe diensten van de IT-notaris sluiten aan bij de vraag vanuit de IT-branche om meer zekerheid en optimale bescherming van IE-rechten. De IT-branche weet zich door het inschakelen van een IT-notaris gegarandeerd van de meest veilige en (rechts)zekere dienstverlening op het gebied van software-escrow, IE (intellectueel eigendom)-registratie en overdracht en verpanding van IE-rechten.Software Escrow bij de IT-notaris

De eigendomsverhoudingen met betrekking tot het auteursrecht van software (broncodes)  zijn vaak erg gecompliceerd. Bij software escrow via de IT-notaris, wordt daarom altijd een titelonderzoek uitgevoerd. Op die manier wordt vastgesteld en vastgelegd wie het intellectuele eigendom heeft op de betreffende software. 

De betreffende broncode wordt volledige geverifieerd door een onafhankelijke IT specialist van de Software Borg Stichting en na verificatie in bewaring genomen door een gekwalificeerde IT-notaris, die door zijn kennis van de levenscyclus van IE-rechten bij uitstek de onafhankelijke TTP (Trusted Third Party) is voor deze werkzaamheden.

In de escrowregeling is ingebouwd dat zowel de rechten van de licentiegever als de licentienemer zijn verankerd. De licentienemers krijgen de juridische garantie dat hun gebruiksrecht op de software behouden blijft, bijvoorbeeld in het geval van een faillissement. De licentiegever krijgt maximale bescherming van zijn intellectuele eigendomsrechten. 

Na een calamiteit wordt de broncode afgegeven aan de licentienemers die zich hebben aangesloten bij de regeling. Met de broncode kunnen zij voorzien in het onderhoud en doorontwikkeling van de software. De IT-notaris biedt standaard nazorg aan deelnemende licentienemers.

Uit het oogpunt van informatiebeveiliging is aandacht voor de juridische aspecten van software noodzakelijk. Een licentieovereenkomst of SLA alleen geeft de softwaregebruiker weinig (rechts)zekerheid en stelt de continu´teit van zijn informatiesysteem onvoldoende zeker. Een solide software-escrowregeling is dan ook een logische aanvulling op de licentieovereenkomst. De IT-notaris biedt met zijn software esrowregeling maximale zekerheid. 
Een software escrowregeling is een maatregel die een goede waarborg biedt voor de continu´teit van het gebruik van bedrijfskritische software. De noodzaak van de regeling hangt dus met name af van de vraag in hoeverre de software bedrijfskritisch is. Dit document biedt u bij de beantwoording van die vraag handvatten.